Park Silom

“พื้นที่ ที่ดีสำหรับคนเมือง”

คือดัชนีสำคัญที่วัดความน่าอยู่ของเมือง

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เมือง “น่าอยู่”
ทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่ให้ตอบรับ
ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างให้ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน
ทั้งในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจสร้างบรรยากาศเมือง
ที่ร่มรื่นและเป็นมิตรอีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะ
และทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นไปด้วย

ความพิเศษของ Park Silom เราจึงไม่ใช่เพียง
แค่การสร้างอาคารสำนักงานขึ้นที่สีลม แต่เรายังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างให้ “เมืองสีลม” มีความน่าอยู่มากขึ้นทั้งบรรยากาศ
และคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ
ให้ตอบรับทุกความต้องการของคนเมือง โดยแบ่งเป็น 5 โซน

Shared Workspace

พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดัน
ความสร้างสรรค์ไม่สิ้นสุด

เพราะปัจจุบันการทำงานของคนรุ่นใหม่
มีความสร้างสรรค์มากขึ้น การจัดสรรพื้นที่ทำงานร่วมกัน
พร้อมมอบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทุกความต้องการ
จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความอิสระ
และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มีแรงขับเคลื่อนทางความคิด
โดยไม่จำกัดพื้นที่ทำงานอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา
แต่จะมีบรรยากาศการทำงานที่สบาย สะดวก ได้เจอสังคมใหม่
จากอาชีพต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์
และแบ่งปันสิ่งดีต่อกันได้อย่างไม่สิ้นสุด

Community Space

พื้นที่พักผ่อนอย่างสร้างสรรค์
สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้

สำหรับคนเมือง พื้นที่ทำงานอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ
การสร้างพื้นที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์
จึงเป็นเรื่องสำคัญ Community Space จึงตอบโจทย์คนเมือง
ได้อย่างลงตัว เพราะผู้คนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการ
รวมกลุ่มสร้างสรรค์ จัดงานนิทรรศการหรืองานสำคัญ
รวมไปถึงสามารถใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในการพูดคุย
แลกเปลี่ยน หรือใช้เวลาไปกับความสนใจของตนเองได้

Outdoor Green Space

พื้นที่สีเขียวภายนอกที่ช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน

เมื่อพื้นที่ทำงานเติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว พื้นที่ภายนอกสำหรับการนั่งพักผ่อนระหว่างวันก็ควรรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวเช่นกัน เพราะนอกจากจะทำให้ทัศนียภาพของอาคารดูร่มรื่นสวยงามแล้ว ยังทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความน่าอยู่มากขึ้นไปด้วย และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนโดยรอบ ให้มีพื้นที่ออกซิเจนมากขึ้น สามารถเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้ดีขึ้นเช่นกัน

และทั้งหมดคือแนวคิดการออกแบบพื้นที่คนเมืองแห่งอนาคตของ Park Silom ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่าหากความต้องการของผู้คนได้รับการตอบสนองที่ดี จะส่งผลเป็นความสุขและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นเช่นกัน

Lifestyle Space

พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตทั้งการช็อปปิง แฮงก์เอาต์ และพักผ่อนอย่างเต็มที่

เพราะความสะดวกสบายคือปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบพื้นที่คนเมือง เนื่องจากเวลาที่หลายคนใช้ไปกับการทำงาน ทำให้เกิดความต้องการการพักผ่อนที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันที ดังนั้นเราจึงออกแบบให้อาคารสำนักงานแห่งนี้ มีพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ทั้งแหล่งช็อปปิง แฮงก์เอาต์สังสรรค์กับเพื่อน หรือแม้แต่การพักผ่อน
จากความเหนื่อยล้า ก็สามารถทำได้ครบในที่เดียว

Green work Space

พื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ทำให้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างวันได้

สภาพแวดล้อมในการทำงานล้วนส่งผลต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น จึงเป็นการเติมออกซิเจนให้บรรยากาศการทำงาน
มีความร่มรื่นผ่อนคลาย และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนให้เกิดความสุขและผลักดันความสร้างสรรค์ให้มากขึ้นด้วย

“พื้นที่ ที่ดีสำหรับคนเมือง” คือดัชนีสำคัญที่วัดความน่าอยู่ของเมือง

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เมือง “น่าอยู่” ทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่ให้ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะพื้นที่
สาธารณะ และพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างให้ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างบรรยากาศเมืองที่ร่มรื่น
และเป็นมิตร อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะ และทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นไปด้วย

ความพิเศษของ Park Silom เราจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาคารสำนักงานขึ้นที่สีลม แต่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้ “เมืองสีลม” มีความน่าอยู่มากขึ้น
ทั้งบรรยากาศและคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการให้ตอบรับทุกความต้องการของคนเมือง โดยแบ่งเป็น 5 โซน

Shared Workspace

พื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันความสร้างสรรค์ไม่สิ้นสุด

เพราะปัจจุบันการทำงานของคนรุ่นใหม่มีความสร้างสรรค์มากขึ้น การจัดสรรพื้นที่ทำงานร่วมกันพร้อมมอบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกทุกความต้องการ
จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความอิสระ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มีแรงขับเคลื่อนทางความคิดโดยไม่จำกัดพื้นที่ทำงานอยู่เฉพาะ
ในห้องสี่เหลี่ยมธรรมดา แต่จะมีบรรยากาศการทำงานที่สบาย สะดวก ได้เจอสังคมใหม่จากอาชีพต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดีต่อกันได้อย่างไม่สิ้นสุด

Community Space

พื้นที่พักผ่อนอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้

สำหรับคนเมือง พื้นที่ทำงานอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การสร้างพื้นที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องสำคัญ Community Space จึงตอบโจทย์
คนเมืองได้อย่างลงตัว เพราะผู้คนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการรวมกลุ่ม สร้างสรรค์ จัดงานนิทรรศการหรืองานสำคัญ รวมไปถึงสามารถใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือใช้เวลาไปกับความสนใจของตนเองได้

Outdoor Green Space

พื้นที่สีเขียวภายนอกที่ช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน

เมื่อพื้นที่ทำงานเติมเต็มด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว พื้นที่ภายนอกสำหรับการนั่งพักผ่อนระหว่างวันก็ควรรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวเช่นกัน เพราะนอกจากจะทำให้ทัศนียภาพของอาคารดูร่มรื่นสวยงามแล้ว ยังทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความน่าอยู่มากขึ้นไปด้วย และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนโดยรอบ ให้มีพื้นที่ออกซิเจนมากขึ้น สามารถเปิดรับอากาศบริสุทธิ์ได้ดีขึ้นเช่นกัน

และทั้งหมดคือแนวคิดการออกแบบพื้นที่คนเมืองแห่งอนาคตของ Park Silom ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน เพราะเราเชื่อว่าหากความต้องการของผู้คนได้รับการตอบสนองที่ดี จะส่งผลเป็นความสุขและคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นเช่นกัน

Lifestyle Space

พื้นที่แห่งการใช้ชีวิตทั้งการช็อปปิง แฮงก์เอาต์ และพักผ่อนอย่างเต็มที่

เพราะความสะดวกสบายคือปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบพื้นที่คนเมือง เนื่องจากเวลาที่หลายคนใช้ไปกับการทำงาน ทำให้เกิดความต้องการการพักผ่อนที่สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองได้ทันที ดังนั้นเราจึงออกแบบให้อาคารสำนักงานแห่งนี้ มีพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ทั้งแหล่งช็อปปิง แฮงก์เอาต์สังสรรค์กับเพื่อน หรือแม้แต่การพักผ่อน
จากความเหนื่อยล้า ก็สามารถทำได้ครบในที่เดียว

Green work Space

พื้นที่ทำงานที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ทำให้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างวันได้

สภาพแวดล้อมในการทำงานล้วนส่งผลต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น จึงเป็นการเติมออกซิเจนให้บรรยากาศการทำงาน
มีความร่มรื่นผ่อนคลาย และส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนให้เกิดความสุขและผลักดันความสร้างสรรค์ให้มากขึ้นด้วย