Park Silom

ในตอนนี้หากใครได้เดินผ่านที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณสีลม ซึ่งอยู่ตรงหัวมุม
ถนนซอยคอนแวนต์ จะเห็นรั้วสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบเต็มที่ดิน นี่คือ
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า “ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”

หากย้อนไปในสมัยก่อนที่รั้วสูงใหญ่จะเกิดขึ้น ที่ดินผืนนี้ก็คือที่ตั้งของ
อาคารสิวะดล อาคารสำนักงานให้เช่าที่มีพื้นที่ดินรวมกว่า 6 ไร่
ซึ่งในที่ดินนี้ประกอบไปด้วย อาคารสิวะดล อาคารสีบุญเรือง
1 และ 2 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอาคารสำนักงานแห่งนี้มีผู้เช่าไม่เคยว่าง
เพราะนอกจากทำเลที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
ทั้งการคมนาคม สถานศึกษา โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
อาคารสำนักงานนี้ยังมีเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดิน ที่ช่วยผลักดันให้
ที่ดินผืนนี้คือ พื้นที่สำหรับสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง

“การต้อนรับทุกผู้มาเยือน” คงเป็นนิยามของเจตนารมณ์ที่เจ้าของอาคาร
สิวะดลและอาคารสีบุญเรือง ตั้งใจสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับประโยชน์แก่
คนทั่วไป ต้อนรับทุกผู้คน โดยเริ่มจากการออกแบบให้มีหน้าต่าง
บานกระทุ้ง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “หน้าต่างบ้านสิวะดล” เดิม
ที่แสดงถึงการต้อนรับด้วยไมตรีจิต เป็นมิตรกับผู้คนและชุมชน
นอกจากนั้นยังส่งผลไปถึงการแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารจอดรถ
ถึง 2 อาคาร เพื่อให้ผู้เช่าสำนักงานได้มีพื้นที่จอดรถส่วนตัว ไม่ต้อง
ไปจอดกีดขวางการจราจรภายนอกของชุมชนสีลม
จึงสามารถอยู่ร่วมกันชุมชนได้อย่างปกติ

นี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
“ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”

และในวันนี้ “เจตนารมณ์” นั้นได้ส่งต่อมายังบริษัทนายณ์ เอสเตท โดยได้นำ
ที่ดินผืนนี้มาพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับคนเมือง (Urban Space)
เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไป ภายใต้แนวคิดการออกแบบ
โครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานให้เช่า
รีเทลร้านค้า คอมมูนิตี้สำหรับชุมชน และพื้นที่สีเขียวสำหรับการพักผ่อน
ในชื่อโครงการว่า “Park Silom” เพื่อให้ผู้คนได้หายใจอย่างเต็มปอด
ไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข ผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์ ใส่ใจ
และมีคุณภาพตามแบบฉบับของนายณ์ เอสเตท

 

โดยเจตนารมณ์นี้ได้ถูกปักหมุดลงบนผืนที่ดินนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา โดยได้ทำการลงเสาเข็มโครงการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน
ทั้งบริษัทนายณ์ เอสเตท บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ปและครอบครัวสิวะดล
รวมถึงพันธมิตรอีกหลายฝ่าย เพื่อส่งต่อเป้าหมายแห่งการ
ดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ไม่ใช่เพียงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น
แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้และชุมชนด้วย

ในวันนี้ “เจตนารมณ์” นั้น
ได้ส่งต่อมายังบริษัทนายณ์ เอสเตท

“เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีความหมายหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างอะไรไว้ให้ผู้คนได้จดจำ ..”

ในตอนนี้หากใครได้เดินผ่านที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณสีลม ซึ่งอยู่ตรงหัวมุมถนนซอยคอนแวนต์ จะเห็นรั้วสูงขนาดใหญ่ล้อมรอบเต็มที่ดิน นี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
“ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”

หากย้อนไปในสมัยก่อนที่รั้วสูงใหญ่จะเกิดขึ้น ที่ดินผืนนี้ก็คือที่ตั้งของอาคารสิวะดล อาคารสำนักงานให้เช่าที่มีพื้นที่ดินรวมกว่า 6 ไร่ ซึ่งในที่ดินนี้ประกอบไปด้วย
อาคารสิวะดล อาคารสีบุญเรือง 1 และ 2 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาอาคารสำนักงานแห่งนี้มีผู้เช่าไม่เคยว่าง เพราะนอกจากทำเลที่รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
มากมาย ทั้งการคมนาคม สถานศึกษา โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาคารสำนักงานนี้ยังมีเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดิน ที่ช่วยผลักดันให้ที่ดินผืนนี้คือ
พื้นที่สำหรับสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง

“การต้อนรับทุกผู้มาเยือน” คงเป็นนิยามของเจตนารมณ์ที่เจ้าของอาคาร
สิวะดลและอาคารสีบุญเรือง ตั้งใจสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับประโยชน์แก่
คนทั่วไป ต้อนรับทุกผู้คน โดยเริ่มจากการออกแบบให้มีหน้าต่างบานกระทุ้ง
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “หน้าต่างบ้านสิวะดล” เดิม ที่แสดงถึง
การต้อนรับด้วยไมตรีจิต เป็นมิตรกับผู้คนและชุมชน นอกจากนั้นยัง
ส่งผลไปถึงการแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารจอดรถถึง 2 อาคาร
เพื่อให้ผู้เช่าสำนักงานได้มีพื้นที่จอดรถส่วนตัว ไม่ต้องไปจอดกีดขวาง
การจราจรภายนอกของชุมชนสีลม จึงสามารถอยู่ร่วมกันชุมชนได้อย่างปกติ

นี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า
“ที่ดินผืนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง”

และในวันนี้ “เจตนารมณ์” นั้น ได้ส่งต่อมายังบริษัทนายณ์ เอสเตท โดยได้นำที่ดินผืนนี้มาพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับคนเมือง (Urban Space) เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้คนที่เปลี่ยนไป ภายใต้แนวคิดการออกแบบโครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงานให้เช่า รีเทลร้านค้า คอมมูนิตี้สำหรับชุมชน และพื้นที่สีเขียว
สำหรับการพักผ่อน ในชื่อโครงการว่า “Park Silom” เพื่อให้ผู้คนได้หายใจอย่างเต็มปอดไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข ผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์ ใส่ใจ
และมีคุณภาพตามแบบฉบับของนายณ์ เอสเตท

โดยเจตนารมณ์นี้ได้ถูกปักหมุดลงบนผืนที่ดินนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม
ที่ผ่านมา โดยได้ทำการลงเสาเข็มโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ร่วมกัน ทั้งบริษัทนายณ์ เอสเตท บริษัทไมเนอร์ กรุ๊ป
และครอบครัวสิวะดล รวมถึงพันธมิตรอีกหลายฝ่าย เพื่อส่งต่อเป้าหมาย
แห่งการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ไม่ใช่เพียงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น
แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ผู้และชุมชนด้วย

ในวันนี้ “เจตนารมณ์” นั้น
ได้ส่งต่อมายังบริษัทนายณ์ เอสเตท

“เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีความหมายหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสร้างอะไรไว้ให้ผู้คนได้จดจำ ..”