Park Silom

Green Landmark แห่งใหม่ ของสีลม

Park Silom

จากการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่สำคัญบริเวณใจกลางเมือง อันเป็นพื้นที่แห่งธุรกิจ, ย่านแห่งชีวิต และศูนย์กลางแห่งการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง “สีลม” เอง ก็มีอัตราการเติบโตและขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย นี่คือแรงผลักดันในการรังสรรค์ “พื้นที่สีเขียว” แห่งใหม่ ให้เกิดเป็น “Green Landmark” พื้นที่สีเขียวสำหรับอนาคตของสีลม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของโครงการ Park Silom โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามจากการเป็นแค่อาคารสำนักงาน ไปสู่การทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนให้กับชุมชน นอกเหนือไปจากส่วนของสำนักงานแล้ว ตัวโครงการยังประกอบไปด้วย Collaborative Workspace พื้นที่สำนักงานเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ เน้นย้ำให้เห็นถึง Modern Workplace Design สอดคล้องกับ Lifestyle ใหม่ของคนทำงาน, Retail Hub จุดศูนย์รวมของ Unique Retail Experience ที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกเรื่องการใช้ชีวิตแล้ว ยังสร้างประสบการณ์แตกต่างให้กับทุกคน และส่วนที่สำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือ Urban Placemaking จะทำให้เกิดเป็น New Iconic Green Landmark ของสีลมในอนาคต

Green Landmark แห่งใหม่ ของสีลม – 

Park Silom

จากการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่สำคัญบริเวณใจกลางเมือง อันเป็นพื้นที่แห่งธุรกิจ, ย่านแห่งชีวิต และศูนย์กลางแห่งการพักผ่อนหย่อนใจอย่าง “สีลม” เอง ก็มีอัตราการเติบโตและขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย นี่คือแรงผลักดันในการรังสรรค์ “พื้นที่สีเขียว” แห่งใหม่ ให้เกิดเป็น “Green Landmark” พื้นที่สีเขียวสำหรับอนาคตของสีลม ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานสำคัญของโครงการ Park Silom โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามจากการเป็นแค่อาคารสำนักงาน ไปสู่การทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนให้กับชุมชน นอกเหนือไปจากส่วนของสำนักงานแล้ว ตัวโครงการยังประกอบไปด้วย Collaborative Workspace พื้นที่สำนักงานเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ เน้นย้ำให้เห็นถึง Modern Workplace Design สอดคล้องกับ Lifestyle ใหม่ของคนทำงาน, Retail Hub จุดศูนย์รวมของ Unique Retail Experience ที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกเรื่องการใช้ชีวิตแล้ว ยังสร้างประสบการณ์แตกต่างให้กับทุกคน และส่วนที่สำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือ Urban Placemaking จะทำให้เกิดเป็น New Iconic Green Landmark ของสีลมในอนาคต

Urban Placemaking และ Urban Permeability

เชื่อมต่อเรื่องราวของการใช้ชีวิต

ด้วยการออกแบบของโครงการ Park Silom ให้มี Hub เป็นพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมเปิดรับการใช้งานและเยี่ยมชมของบุคคลภายนอก (Urban Placemaking) รวมไปถึงส่วนเชื่อมต่อ ทำหน้าที่เป็นเสมือนโถงทางเข้า ให้สามารถเข้าถึงโครงการได้จากหลากหลายช่องทาง (Urban Permeability) ช่วยให้คนทำงาน, นักเรียนซอยคอนแวนต์, คนในชุมชนสีลม มี access ผ่านเข้าออกโครงการ และเข้ามาใช้พื้นที่สีเขียวด้านหน้าของโครงการที่เป็น Public Breathing space ได้ นอกจากนี้ การออกแบบพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของโครงการเอง ยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการเป็น “ศูนย์รวมของสังคม” ของการใช้ชีวิตในย่านนี้ ผ่านการยกระดับและเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ด้วย 3 ส่วนสำคัญของโครงการ

PARK

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของโครงการ Park Silom
มอบความผ่อนคลาย ร่มรื่น ด้วยต้นไม้ใหญ่ และความเขียวขจีสดชื่น ให้กับคนในพื้นที่สีลม

PARK

พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าของโครงการ Park Silom 

มอบความผ่อนคลายให้กับคนในพื้นที่สีลมที่ได้พบเห็น

ENTRANCE

มอบความร่มรื่นตลอดเส้นทางการเดินเข้าสู่โครงการ Park Silom

ด้วยต้นไม้ใหญ่ และความเขียวขจีสดชื่น

ENTRANCE

มอบความร่มรื่นตลอดเส้นทางการเดินเข้าสู่โครงการ Park Silom

ด้วยต้นไม้ใหญ่ และความเขียวขจีสดชื่น

SKY GARDEN

Roof Terrace บริเวณชั้นลอยของโครงการ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดโปร่ง และความรู้สึกอิสระ

SKY GARDEN

Roof Terrace บริเวณชั้นลอยของโครงการ
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างควาปลอดโปร่ง และความรู้สึกอิสระ

ATRIUM SPACE

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ มอบความผ่อนคลายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานและเยี่ยมชมได้ในทุกๆ เวลา

ATRIUM SPACE

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ
มอบความผ่อนคลายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานและเยี่ยมชมได้ในทุกๆ เวลา