Park Silom

นายณ์ เอสเตท นำโครงการ PARK SILOM คว้ารางวัล

BEST OFFICE DEVELOPMENT ASIA PACIFIC

รายแรกของประเทศ

นายณ์ เอสเตท นำโครงการ PARK SILOM คว้ารางวัล

BEST OFFICE DEVELOPMENT
ASIA PACIFIC

รายแรกของประเทศ

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม) อาคารสำนักงานมิกซ์ยูสแห่งใหม่ ใจกลางถนนสีลม ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา อาคารสำนักงานเกรดพรีเมียมและร้านค้าเชิงพาณิชย์ คว้ารางวัล Best Office Development Asia Pacific จากเวที International Property Awards ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลที่ มอบให้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม) อาคารสำนักงานมิกซ์ยูสแห่งใหม่ใจกลาง ถนนสีลม ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนา อาคาร สำนักงานเกรดพรีเมียมและร้านค้าเชิงพาณิชย์คว้ารางวัล Best Office Development Asia Pacific จากเวที International Property Awards ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดย นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ บริษัท นายณ์ เอสเตท

เป็นตัวแทนจาก บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม)
เดินทางไปรับรางวัล Best Office Development Asia Pacific จาก International Property Awards ณ สหราชอาณาจักร
สำหรับรางวัล  Best Office Development Asia Pacific เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทออกแบบ
สถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักคือ 1. Architecture
2. Interior Design 3. Development 4.Real Estate  ครอบคลุม 9 ภูมิภาค ครอบคลุมแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก อาระเบีย
แคนาดา แคริบเบียน อเมริกากลางและใต้ ยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการตัดสินจากทีมงานมืออาชีพ
ที่มีประสบการณ์สูงในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งในแต่ละหมวดจะมี การแบ่งเป็นสาขาย่อยในรายละเอียดโดยเฉพาะ และ
พาร์คสีลมได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ ในประเภทที่ 3. Development (ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

โดย นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ประธานอำนวยการ
บริษัท นายณ์ เอสเตท

เป็นตัวแทนจาก บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้พัฒนาโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม) เดินทางไปรับรางวัล
Best Office Development Asia Pacific จาก International
Property Awards ณ สหราชอาณาจักร สำหรับรางวัล Best Office
Development Asia Pacific เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ
รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 4
ประเภทหลักคือ 1. Architecture 2. Interior Design 3. Development
4.Real Estate  ครอบคลุม 9 ภูมิภาค ครอบคลุมแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก
อาระเบีย แคนาดา แคริบเบียน อเมริกากลางและใต้ ยุโรป
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการตัดสินจากทีมงาน
มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งใน
แต่ละหมวดจะมี การแบ่งเป็นสาขาย่อยในรายละเอียดโดยเฉพาะ และ
พาร์คสีลมได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ ในประเภทที่
3. Development (ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

โครงการ PARK SILOM (พาร์คสีลม)
อาคารสำนักงานมิกซ์ยูสแห่งใหม่
ใจกลางถนนสีลม

นับว่ามีความโดดเด่นครบในทุกองค์ประกอบโดยก่อตั้งขึ้น จากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการออกแบบพื้นที่สำหรับคน รุ่นใหม่ ซึ่งผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อยก ระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยรอบถนนสีลม สร้างเป็น คอมมูนิตี้สำหรับคนเมือง ทำให้คว้ารางวัลทั้งหมดมาถึง 3 รางวัลได้แก่ “Award Winner Best Office Development Asia Pacific” รางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิค รางวัลระดับ ประเทศ รางวัล 5 Star Best Office Development Thailand โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของผู้เข้าร่วมทั้งหมด และรางวัล Award winner Mixed Use Development Thailand รางวัลชนะเลิศ สำหรับโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียง 3 รายเท่านั้นจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด
FULL_BUILDING_MAINROAD_NIGHT_FINAL

โครงการ PARK SILOM (พาร์คสีลม)
อาคารสำนักงานมิกซ์ยูสแห่งใหม่
ใจกลางถนนสีลม

โครงการ Park Silom(พาร์คสีลม)  ถูกออกแบบให้เป็นอาคาร Mixed-use ผสมระหว่างสำนักงาน และร้านค้าเชิงพาณิชย์ สูง 39 ชั้น
ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดมากกว่า 6 ไร่ ติดกับถนนสีลม โดยพื้นที่ชั้นล่าง 5 ชั้น จะเป็นโซนของ Community Mall มีร้านค้าต่างๆ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในย่านสีลม ส่วน Community Mall ฝั่งซอยศาลาแดง 2  เป็นโซนที่เปิด Public
ให้คนเข้าออกจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก ทั้งนี้โครงการออกแบบและสร้างภายใต้มาตรฐานสากลการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
(LEED)และมาตรฐานการยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคาร (WELL) และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม) 
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อสร้าง “ปอดแห่งใหม่ใจกลางสีลม” ให้เป็นสถานที่
ซึ่งทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ และสูดอากาศบริสุทธิ์ ให้สมกับผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์

โครงการ Park Silom(พาร์คสีลม)  ถูกออกแบบให้เป็นอาคาร
Mixed-use ผสมระหว่างสำนักงาน และร้านค้าเชิงพาณิชย์ สูง 39 ชั้น
ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดมากกว่า 6 ไร่ ติดกับถนนสีลม โดยพื้นที่ชั้นล่าง
5 ชั้น จะเป็นโซนของ Community Mall มีร้านค้าต่างๆช่วยอำนวย
ความสะดวกให้กับคนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในย่านสีลม ส่วน
Community Mall ฝั่งซอยศาลาแดง 2  เป็นโซนที่เปิด Public ให้คน
เข้าออกจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก ทั้งนี้โครงการออกแบบและสร้างภาย
ใต้มาตรฐานสากลการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน(LEED)และ
มาตรฐานการยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคาร (WELL) และอีกหนึ่ง
ไฮไลท์สำคัญคือโครงการ Park Silom (พาร์คสีลม) มุ่งเน้นให้ความ
สำคัญกับพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อสร้าง
“ปอดแห่งใหม่ใจกลางสีลม” ให้เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนสามารถมาพักผ่อน
หย่อนใจ และสูดอากาศบริสุทธิ์ ให้สมกับผ่านการออกแบบที่สร้างสรรค์

โดยโครงการPark Silom ยังได้รับรางวัล Property development of the year ประจำปี 2020 ที่ผ่านมา
จาก Outstanding Property Award London (OPAL) อีกด้วย น่าจะการันตีถึงคุณภาพของการออกแบบ
ที่คำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยและการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารในระดับ international
อย่างแท้จริง ทั้งนี้โครงการ Park Silom ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใน Q1 ปี 2023

โดยโครงการPark Silom ยังได้รับรางวัล Property development
of the year ประจำปี 2020 ที่ผ่านมาจาก Outstanding Property
Award London (OPAL) อีกด้วย น่าจะการันตีถึงคุณภาพของการ
ออกแบบที่คำนึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยและการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกอาคารในระดับ international อย่างแท้จริง
ทั้งนี้โครงการ Park Silom ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30%
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใน Q1 ปี 2023