Park Silom

การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสังคม ที่สะท้อนความใส่ใจสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเริ่มต้นพัฒนาโครงการ Park Silom อาคาร สำนักงานแห่งใหม่ ที่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ โดยคำนึงถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสังคม
นายณ์ เอสเตทเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะอยู่คู่ไปกับสังคมโดยรอบ
นายณ์ เอสเตท เริ่มต้นจากการคำนึงถึงกระบวนการต่าง ในทุกๆ กระบวนการการทำงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตั้งแต่แนวคิดของการพัฒนาโครงการที่มาจากการพัฒนาเพื่อให้ผู้คนได้หายใจอย่างเต็มปอด ไปพร้อมกับการทำงานที่มีความสุข จวบจนการทำกิจกรรม CSR ให้กับชุมชมสีลมโดยรอบ ทั้งภายในเขตก่อสร้างและบริเวณภายนอกโครงการ

Park Silom กับกิจกรรม CSR

  • การจัดชุดอุปกรณ์ ชุด Safety ให้กับพนักงานเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในพื้นที่
  • การจัดอบรมและจัดการการแยกขยะอย่างจริงจังภายในโครงการเพื่อลดความเสี่ยงของขยะอันตราย
  • ติดตั้งจุดพ่นน้ำภายในโครงการขณะก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นและมลภาวะ
  • ตั้งจุดล้างล้อรถ เพื่อลดปัญหาเศษดินที่อาจจะทำความสกปรกให้กับถนนภายนอก
  • ติดตั้งแสงสว่างบนรั้วโครงการยามค่ำคืน
    เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสีลม เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาโครงการจะยั่งยืนเมื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนและมีความสุขเช่นกัน

การก่อสร้างโครงการ Park Silom

               การใส่ใจสภาพสังคมของการพัฒนาโครงการ Park Silom ได้ตั้งต้น ตั้งแต่การการใส่ใจในพนักงานที่เข้ามาทำงานภายในรั้วการก่อสร้างของโครงการ รวมถึงการเล็งเห็นผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ มีการจัดอบรมการจัดการแยกขยะอย่างจริงจังภายในโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงของขยะอันตราย เพิ่มเติมการติดตั้งจุดพ่นน้ำภายในโครงการขณะก่อสร้างเพื่อลดฝุ่น และมลภาวะที่จะกระจายออกไปยังชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง และติดตั้งจุดล้างล้อรถ เพื่อลดปัญหาเศษดินที่อาจจะทำความสกปรกให้กับถนนภายนอกที่จะเป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในชุมชน ทั้งนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ อีกทั้งคนในชุมชนใกล้เคียง รวมไปถึงการติดตั้งแสงสว่างบนรั้วโครงการยามค่ำคืน เพื่อความปลอดภัย และความสวยงามของย่านสีลมอีกด้วย

“เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาโครงการจะยั่งยืน เมื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนและมีความสุขเช่นกัน”